Open-Knesset/תצוגות

מתוך ויקי עמותת המקור

כללי

מצורפות מספר תוצאות שהתקבלו משליפות sql על הנתונים שנמצאים בDB. התוצאות והתצוגות שלהן יכולות לשמש בסיס לאיפיון של האתר ומוצגות פה על פי שאלות שמעניין לשאול על הנתונים.


איך נראית כנסת ישראל?

בראי המפלגות

שאלה מעניינת היא מה הייתה ההתפתחות ההיסטורית של המפלגות ואיך הן קשורות אחת לשנייה. אם מסתכלים באתר של הכנסת למשל, אפשר לחטוף כאב ראש מלנסות להבין איזה סיעה התפצלה לאיזה סיעה או התאחדה עם איזה סיעה ומתי. מצורפת תמונה שנבנתה על בסיס נתוני הפעילות של חברי הכנסת השונים ומקשרת בין מפלגות על בסיס כמות האנשים המשותפים שהיו בשתי המפלגות. באדום מסומנות המפלגות שנמצאות בכנסת הנוכחית. עובי הקו מסמן את עוצמת הקשר (כמות האנשים המשותפים). קשרי סיעות.JPG

מהתמונה הזו אפשר ללמוד דברים מעניינים (שכנראה שאנחנו יודעים) כמו איזה מפלגות הן קבוצה סגורה, מה עוצמת הקשר בין מפלגות שונות וכו'. כמו כן, אפשר באופן עקרוני לבנות את הגרף הזה כפונקציה של הזמן או לסמן בצבעים שונים מפלגות על פי התקופה בהן היו קיימות.

בעיות וצעדים להמשך: הגרף נבנה על בסיס נתוני פעילות הח"כים ולא על בסיס נתונים לגבי המפלגות החברות בכל כנסת והחברים בהם. הנתונים המדויקים שצריכים לשמש ליצירת גרף כזה נמצאים באתר הכנסת: http://www.knesset.gov.il/history/heb/heb_hist_all.htm. אפשר וכדאי להביא אותם ולסדר את הח"כים על פי שייכות למפלגות בתקופות זמן שונות. לדעתי כדאי להכניס תצוגה כזו לאתר אבל יש מספר דברים שצריך להוסיף אליה:

  • אפשרות לבנות את הגרף על ציר הזמן/ לבחור קשרים בין מפלגות בתקופה מסוימת
  • אפשרות לצפות בנתונים על סוג הקשר בין מפלגות (למשל ע"י hover) כמו – מי חברי הכנסת שמקשרים ביניהם, באיזה שנים וכו'.

בראי חברי הכנסת

באותו אופן כדאי לדעת מה הקשרים בין הח"כים השונים. ניתן להגדיר קשר בין חכ"ים על פי פרמטרים רבים, אחד מהם הוא שייכות לאותן מפלגות (בהמשך לחלק הקודם). מצורפת תמונה שנבנתה על בסיס הפעילות של חברי הכנסת השונים ומקשרת בין ח"כים לפי מפלגות משותפות ביניהן (בין שני ח"כים יש קשר אם הם היו באותה מפלגה). קשרי חכים.JPG

גם מהתמונה הזו אפשר ללמוד דברים מעניינים בדומה לסעיף הקודם. למשל, ניתן לראות איזה קבוצות אנשים הן קבוצות סגורות (בדיוק כמו המפלגות הסגורות). החסרון העיקרי בתמונה הוא שהגרף מאוד עמוס בגלל שיש הרבה יותר אנשים מאשר מפלגות. מה שאפשר לעשות כדי להוציא ממנו תובנות נוספות הוא להוריד את כל הקבוצות הקטנות הסגורות ולהשאיר את רכיב הקשירות הגדול שמורכב מחברי המפלגות הגדולות ומפלגות נוספות (עבודה, ליכוד, קדימה ועוד).ניתן לראות את חברי הכנסת שנמצאים ברכיב זה בתמונה הבאה: גדולות קשרי חכים.JPG

אפשר לראות כל מיני דברים נחמדים כמו זה שחיים רמון, דליה איציק ושמעון פרס מקשרים בין העבודה לקדימה. שרוב קדימה זה בעצם שכפול של הליכוד ועוד ועוד. יש גם מדדים שאפשר ממש לחשב על הגרף וכך להבליט למשל – מי שייך לכמה מפלגות וכו'.

בעיות וצעדים להמשך: כמו בסעיף הקודם. צריך להביא נתונים מדויקים יותר מאתר הכנסת. גם כאן, אם מכניסים תצוגה כזו לאתר צריך להקפיד על הדברים הבאים:

  • אפשרות לבחור רשת סגורה של קשרים ולהתמקד בה
  • בניה של רשת הקשרים לאורך זמן
  • אפשרות לצבוע את הח"כ לפי מפלגות (לח"כ עם כמה מפלגות לצייר פאי?) או לקבל עליו מידע נוסף ע"י hover
  • אפשרות לחשב מדדי מרכזיות על הגרף
  • אפשרות ליצור קשרים עפ"י פרמטרים נוספים

הפעילות הפרלמנטרית של חברי הכנסת

כללי

מעניין לדעת מה סד"ג של ההצבעות בכנסת בתקופות הכהונה שלה. הטבלה הבאה מציגה את כמות אישורי החוק בהתפלגות של חודשים בין אוקטובר 2003 עד יולי 2009. אישורי חוק.JPG

באותו אופן אפשר לבדוק מה הייתה רמת ההשתתפות של ח"כ בודד או מספר ח"כים מעניינים.