Open-Knesset/ועדת שרים לענייני חקיקה

מתוך ויקי עמותת המקור

דף זה מיועד לרכז מידע על הצעות חוק הנוגעות לועדת שרים לענייני חקיקה בדגש על פרסום פרוטוקולים ופרטי הצבעות באופן שקוף.

קיים מאמץ לבקש את התייחסותיהם של חברי הכנסת ולעורר דיון ציבורי בנושא זה.

הצעות חוק בנושא

דברי הסבר להצעת החוק 2162/18

כמידי שבוע מתכנסת ועדת שרים לענייני חקיקה לדון בהצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת, אשר עולות לאחר מכן לדיון בקריאה טרומית והצבעה בכנסת.

החלטת ועדת השרים בנוגע לתמיכתה או אי תמיכתה בהצעות החוק, נמסרת לחברי הכנסת בצורה לאקונית בלבד, ללא כל פירוט של השיקולים שעלו בדיון וללא פירוט עמדת משרדי הממשלה ועמדת הגורמים המקצועיים במשרד המשפטים.

חוות הדעת המקצועית של משרד המשפטים ועמדת משרדי הממשלה השונים לגבי הצעות החוק של חברי הכנסת, אינן חומר סודי ומסווג. להיפך, הפרוטוקול הכולל את חוות הדעת, הדיון, השיקולים וההחלטות של הוועדה, יכול להיות עזר רב לחברי הכנסת כאשר הם מגבשים החלטה לגבי תמיכה או התנגדות בהצעת החוק שעולה במליאת הכנסת להצבעה.

חשוב שתהיה שקיפות לגבי ההצבעות והנימוקים של השרים. כיום השרים מתחבאים מאחורי מסך עשן, וכך נמנעים ממתן דין וחשבון לציבור. הצבעתו ועמדתו של נבחר ציבור בעניין תמיכה בחוקים היא מידע חשוב שחברי הכנסת והציבור זכאים לקבלו.

תמיכה בהצעת החוק (7 חברי כנסת)

על סמך ההצעות לעיל:

מפלגת ישראל ביתנו

מפלגת ש"ס

מפלגת חד"ש


על סמך התכתבויות דוא"ל:

מפלגת ישראל ביתנו

מפלגת מרצ

התנגדות להצעת החוק (2 חברי כנסת)

על סמך התכתבויות דוא"ל:

מפלגת הבית היהודי

מפלגת הליכוד

ללא התייחסות (חבר כנסת אחד)

מפלגת ישראל ביתנו

  • יצחק אהרונוביץ
    • נמסר כי נושא הפנייה נמצא בסמכות מזכיר הממשלה ולא עומד לפתחו של השר.