Gezer/דגשים/Ubuntu

מתוך ויקי עמותת המקור
מיזם גֶּזֶר

תקינה עברית

על מיזם זה חלים כללי גזר.

תבניות לתרגום

התבניות אותן יש לתרגם מופיעות כאן.

כיוון שהתרגומים הנערכים במערכת Launchpad עבור Ubuntu אינם מוחזרים למיזמי המקור לא מומלץ לתרגם מיזמים דרך Launchpad אלא אם כן התרגום יוחזר למיזם המקור בהקדם האפשרי.

התייחסות למקשי האצה

יש לעיין במסמך הבא.