DeweeseRuffner469

מתוך ויקי עמותת המקור

Работата, практикувана от адвокатите, е действие по юридическо сътрудничество и запазване на цивилните права, законните цели и привилегиите на хората и юридическите лица пред множество органи - на съдебната юрисдикция, ръководни и др., а също така и пред юридически и физически лица. При извършването на професията си юристът следва да се ръководи от интересите на доверителите си, които е трябва да пази и да защитава по възможно най-добрия начин със напълно законни способи. Харесвана в последно време открита опция в Република България е Адвокат застрахователно право Юристът получава това си компетентност, отговаряйки на някои изисквания: - да е дееспособен - да е добил легална компетентност - да има най- малко 2 години легален стаж - да е положил добре регламентирания в Закона за адвокатурата изпит - да притежава необходимите професионални и морални особености - да е положил обет и да е включен в списъка на съответната адвокатска сдружение Като се изключи наличието дори на едно от тези условия, субектът не може да реализира правна практика под каквато и да е начин. Без да се претендира да се полага изпит в юридическата гилдия се регистрират като цяло абсолютно всички претенденти със степен "доктор по право", а също и лица, които имат законен стаж над 5 години. Те единствено е необходимо да изпратят искане за регистриране. Чуждите прависти могат да закрилят като закрилници или пълномощници поданици на техните държави по дела пред нашите съдилища. Това е допустимо да стане когато са налице две изисквания – или между чуждата страна и Република България да е налице сключен договорка в с тази насоченост второ на базата на на по отрано осъществено искане от чуждия адвокат към Висшия юридически комисия. Чуждестранният адвокат възможно е и редовно да се нанесе в България за осъществяване на служба в държавата, в която е получена адвокатската правоспособност, като за целта е задължително отпреди това да е вписан в Обединеният списък на чуждите адвокати, които се води и подкрепя финансово от Върховния юридически комитет. Ала действия по представляване по отношение на български съдебни институции той е възможно да осъществява само с посредничеството с някой български адвокат. Тези правоспособни прависти, които отговарят на абсолютно всички изисквания за получаване на длъжността на юрист, но не са натрупали изискуемия за адвоката минимален 2 годишен юридически стаж, имат основание да бъдат вписани като младши юристи в списъка на младшите адвокати. След изтичането на две години от зачисляването на младшия юрист в определения за това списък той се сдобива в цялостен обем правата на юрист и му се издава юридическа пропуск. Интересна по същия начин е и фигурата на адвокатския сътрудник. Това е човек, наето по трудов договор от адвокат или правно сдружение |най- често такова, което все още не притежава провна пълноправие|, на когото съдът и ръководни органи са задължени да им обърнат внимание - да им предоставят документите за преглеждане, да им правят екземпляри от документи по делото и т.н. За юридическитепомощници също се завежда регистър. Адвокатът се заличава от съответната адвокатска колегия, когато са налице следните условия: ако правистът декларира, че желае това |по негова заявление|, при осъществяване на една точно определена от пречките регламентирани в чл.5, ЗА |премерно постановяване на присъда за виновно извършено деяние от което се преследва служебно от държавата, поставяне под запрещение, придобиване на качеството на търговец, ръководител на търговско дружество, представителен орган в АД и др. препятствия|, при смърт. Условие за защитата пред касационните инстанции е правистът да притежава 5 годишен юридически практика. Адвокатите представят техните доверители посредством на пълномощни – материализирани на хартиен носител чрез буквени знаци, както и с помощта на вербално упълномощаване |по време на съдебното заседание и като се говори за реализиране на неотложни постъпки за закрила на законните интереси на упълномощителя|. Преупълномощаването от един правист на друг адвокат е възможно да стане единствено с категоричното позволение на упълномощителя, дал пълномощното. Адвокатът има право на цялостноподпомагане измежду всякакви органи, притежава имунитет по отношение повечето действия, извършвани в рамките на разследването изземване на пощенски пратки и документи, свързани с упълномощители и т.н.. Юристът е длъжен да работи занаята си честно и да се ръководи от върховенството на законодателството. Налице са определени пречки, засягащи презентирането на юридическата практика, които са изчерпателно изброени в Закона за адвокатурата. При нарушаване на Моралния кодекс на адвоката, на нарежданията и предписанията на Висшия юридически комитет, по същия начин и на нарежданията на съответните юридически комитети и общите заседания, юристите носят дисциплинарна отговорност могат да им се наложат санкции например укор, парично наказание, лишаване от право да се подбирани в институциите на българската адвокатура за определен срок, отнемане от възможност да работят юридическата работа за определен срок. Процедурата се осъществява пред т. нар. дисциплинарен съд. Това се оказва гаранция и същевременно с това стимул адвокатите да изпълняват съвестно и добросъвестно отговорностите си.