מידע פתוח/הגדרות

מתוך ויקי עמותת המקור

בוויקיפדיה האנגלית: http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data

עקרונות למידע ממשלתי פתוח לפי טים אוריילי וקארל מלמוד. תרגום בהמשך

ההגדרה הנפוצה לידע פתוח לפי לארי לסיג ומחזיקי דעות דומות. מתורגמת בהמשך.

פירוש ישיר של המילה Data לעברית הוא 'נתונים' אך נראה שמבחינת נוחות שימוש ומספר האזכורים ברשת נהוג להשתמש ב- 'מידע'.

עקרונות מידע ונתונים ממשלתי פתוחים

(מקור)

(בתהליכי תרגום)

מידע ונתונים ממשלתיים יחשבו לפתוחים אם הם מונגשים לקהל בצורה שתואמת את העקרונות שלהלן:

1. שלמות
כל הנתונים הציבוריים יהיו נגישים. נתונים ציבוריים הם נתונים שאינם תחת מגבלות מקובלות של פרטיות, בטחון או מידור.

2. גולמיות
נתונים כפי שנאספו לראשונה, ברמת הפירוט המקסימלית האפשרית, לא בצורה סכומה (אגרגטיבית) או ששונתה.

3. תכיפות
הנתונים ישוחררו בתכיפות האפשרית כדי לשמר את ערכם של הנתונים.

4. נגישות
הנתונים יהיו נגישים לטווח הרחב ביותר של משתמשים לטווח השימושים הרחב ביותר.

5. זמינות למיכון
הנתונים יהיו מובנים בצורה סבירה כדי להרשות אוטומציה של העיבוד.

6. אי-אפליה
הנתונים יהיו זמינים לכולם, ללא צורך בהרשמה.

7. אי-קנייניות
הנתונים יהיו נגישים בתצורה שעליה אין לאף גוף שליטה בלעדית.

8. חופש מרשיונות
הנתונים לא יהיו כפופים להגנת יוצרים, פטנטים, סימנים רשומים או פיקוח על סודות מסחריים. הגבלות סבירות על פרטיות, בטחון ומידור יכולות להיות קבילות.

9. עמידה בתנאים צריכה לעמוד לביקורת

  • יש לציין איש קשר הממונה לענות לפניות הציבור המנסה להשתמש בנתונים.
  • אנשי הקשר חייבים להגיב על תלונות בדבר עבירות על העקרונות לעיל.
  • בית משפט חוקתי או מנהלתי יקבל לתחום שיפוטו את הביקורת על תפקוד הרשות המפרסמת את המידע ועל ביצועיה בהתאמה לעקרונות.

הגדרת ידע פתוח

(מקור)

טרמינולוגיה
המונח ידע פתוח מתכוון לדברים הבאים:

  • תוכן כגון ספרים, מוסיקה, סרטים.
  • נתונים, בין שהם מדעיים, היסטוריים, גאוגראפיים או אחרים.
  • מידע ממשלתי או מנהלתי אחר

המונח "יצירה" ישמש לציון פריט הידע הנדון.

המונח "אוסף" יכול לשמש לציון אסופה של יצירות. כמובן שהאוסף עצמו יכול להחשב ליצירה כשלעצמו.

המונח "רשיון" מתייחס להגדרה החוקית לתנאי הגישה ליצירה. במקום שבו לא נקבע רשיון, יש לפרש את הדבר כמתייחס למצב המחדל המשפטי שתחתיו נגישה היצירה.

ההגדרה
יצירה הינה פתוחה אם צורת הנגשתה ממלאת את התנאים הבאים:

1. גישה
היצירה תהה זמינה בשלמותה תמורת לא יותר מאשר מחיר השכפול, כאשר ההעדפה היא הורדה דרך האינטרנט ללא חיוב כספי. היצירה צריכה גם להיות זמינה בתצורה נוחה וניתנת לשינוי.

2. הפצה חוזרת
הרשיון לא יגביל כל צד מלמכור או לחלק לאחרים את היצירה, לבדה או כחלק מאוסף של יצירות ממקורות שונים. הרשיון לא ידרוש תמלוגים או תשלום אחר כתוצאה ממכירה או הפצה נוספת שכזו.

3. שימוש חוזר
חייב הרשיון להרשות שינויים ויצירות נגזרות, וחייב להרשות שיופצו תחת הרשיון המקורי. הרשיון יכול להשית חובה כלשהיא על ייחוס ונאמנות: ראה סעיף 5 (ייחוס) וסעיף 6 (נאמנות למקור) להלן.

4. העדר הגבלות טכנולוגיות:
חייבת היצירה להיות מוגשת בתצורה שאינה יוצרת מכשולים טכנולוגיים לביצוע הפעולות לעיל. הדבר ניתן לביצוע ע"י פרסום היצירה בפורמט מידע פתוח, כלומר כזה שמפרטיו ציבוריים וזמינים באופן חופשי, ואינו משית הגבלות כלכליות או אחרות על השימוש בו.

5. ייחוס:
הרשיון יכול לדרוש כתנאי להפצה ושימוש מחדש של היצירה, שישמר הייחוס ליוצרי היצירה והתורמים לה. באם התנאי הזה הוצב, אל לו להיות מכביד או כובל. למשל אם הייחוס נדרש, פשוט תצורף רשימת הייחוסים ליצירה.

6. נאמנות למקור:
הרשיון יכול לדרוש כתנאי להפצת היצירה בצורה שמשנה את המקור, שהתוצר יופץ תחת שם אחר או במספר גרסא שונה מהיצירה המקורית.

7. אי אפליה נגד קבוצה או פרטים:
הרשיון לא יפלה נגד אדם או קבוצה כלשהם.

8. אי אפליה נגד תחומי פעילות:
הרשיון לא יגביל אף אדם משימוש ביצירה לתחום פעילות מסוים. למשל, הרשיון לא יגביל על שימוש עסקי ביצירה, או משימוש צבאי.

9. רשיון הפצה אחיד:
הזכויות החבורות ליצירה יהיו תקפות לכל מי שהיצירה מופצת לידיו, ללא צורך בעמידה בתנאי רשיון נוספים מטעם אותו הצד.

10. לא יהיה הרשיון מכליל לאוסף:
הזכויות החבורות ליצירה לא יהיו תלויות בכך שהיצירה תישמר כחלק מאוסף מסוים. אם היצירה נלקחה מתוך אוסף והיא בשימוש או מופצת תחת תנאי הרשיון של היצירה עצמה. לכל הצדדים להם הופצה היצירה יעמדו אותן הזכויות שעומדות ביחס לאוסף המקורי.

11. הרשיון לא יגביל הפצה של יצירות אחרות:
הרשיון לא ישית הגבלות על יצירות אחרות המופצות בצמוד ליצירה שתחתיו. למשל, אסור לרשיון לדרוש כי כל שאר היצירות המופצות באותו המדיום יהיו פתוחות.