מדיניות פורמט קבצים לבקשות פטנטים

מתוך ויקי עמותת המקור

הקדמה

בתאריך 29.8.2010 פרסמה רשות הפטנטים הודעה בעניין בקשות לפטנט הכוללות מעל 200 עמודים. סעיף 1 של ההודעה מתייחס לפורמט הקבצים בו יש להגיש את הבקשות, ופורמט הקנייני של תוכנה Microsoft Word מוזכר במפורש.

1. בקשות כאמור תוגשנה בפורמט הבא:
  א. הבקשה תהיה מחולקת לשלושה קבצים כדלקמן: קובץ תיאור, קובץ תביעות, 
   וקובץ שרטוטים (במידה וישנם);
  ב. הקבצים המרכיבים את הבקשה יוגשו הן בקובץ מסוג WORD (לקריאה בלבד)
   והן בקובץ מסוג PDF;
  ג. במועד ההגשה יכונו הקבצים "תיאור", "תביעות" ו"שרטוטים";
  ד. המבקש לתקן פירוט לפי סעיף 22 לחוק יגיש את הגרסה המלאה של הבקשה 
   הכוללת את התיקונים המבוקשים. הגירסה תוגש הן בקובץ WORD (לקריאה 
   בלבד) והן בקובץ מסוג PDF . סימון התיקונים יעשה באמצעות "עקוב אחר 
   שינויים" בקובץ ה-WORD בלבד. בהגשת גרסאות חדשות בעקבות תיקונים 
   בהתאם לסעיף 22 שם הקבצים יכלול את מספר הבקשה, לדוגמא 
   "תיאור123456", "תביעות123456"

נייר עמדה

לכבוד:

ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

אגודת ספורט הפועל 1 הגן הטכנולוגי, בניין 5 ירושלים 96951

[email protected]

הנדון: תגובת עמותת המקור להנחיות בנושא הגשת בקשות על גבי CD/DVD

ד"ר נועם שלום,

בהתייחס ל"הודעה בעניין בקשות לפטנט הכוללות מעל 200 עמודים"[1], עמותת המקור (ע"ר מס' 58-040-213-9) מעוניית להגיב להודעה, ובפרט להסתייג מהדרישה הכלולה בה לשימוש ב-"בקובץ Word".

ראשית, המונח "פורמט Word" אינו מדוייק מאחר שלא קיים פורמט אחד כזה. מבנה הקובץ ("הפורמט") הנוצר תלוי בגרסת התוכנה Microsoft Word הקיימת אצל המשתמש. גרסאות שונות יוצרות מבנה קבצים שונה (דוגמת Microsoft Word 2000 לעומת 2003 לעומת 2007), דבר המוביל לבעיות תאימות רבות בין גרסאות שונות ואף לחוסר יכולת לפתוח מסמכים בגרסאות ישנות (מסמכים שנוצרו ב-Microsoft Word 6).

לדעתנו, על הרשם לציין פורמט שעבר תקינה אצל גופי התקינה הבינלאומיים, כדוגמת ISO ולא לבצע הגדרה של "הפורמט" על פי התוכנה שיוצרת את הקבצים. זאת במטרה להבטיח כי לא תהיה תלות בתוכנה זאת או אחרת (לרבות גרסה ספציפית) כדי לעמוד בדרישות הרשם.

כיום קיימים שלושה פורמטים רלוונטים שעברו אישור של גוף התקינה ISO:

 1. Portable Document Format (זיהוי: ISO/IEC 32000-1:2008, כינוי: PDF)
 2. OpenDocument (זיהוי: ISO/IEC 26300:2006, כינוי: ODF)
 3. Office Open XML (זיהוי: ISO/IEC 29500:2008, כינוי: OOXML)

בעוד הפורמט הראשון (PDF) מגדיר קבצים לקריאה בלבד (רוב מעבדי התמלילים אינם תומכים בעריכת קבצי PDF), השניים האחרים מגדירים פורמטי קבצים לקריאה וכתיבה. התקן השני ברשימה (ODF) הינו פורמט פתוח (open standard), וממומש ע"י מספר תוכנות כדוגמת OpenOffice.org, Microsoft Office, Google Docs, IBM Lotus Symphony ועוד[2]. התקן השלישי (OOXML) אינו ממומש במלואו ע"י תוכנה כלשהי. Microsoft Word 2007 מממשת תקן מוקדם יותר (מזהה: ECMA-376) שהינו חלקי ולא תואם במלואו לתקן זה. Microsoft Word 2010 מממשת גם את Office Open XML באופן חלקי (החלקים הדומים ל-ECMA-376) וגישת קריאה בלבד לתקן המלא. כמו כן, התקן מוגן בפטנטים, וכל מימוש שלו מוגבל במספר תנאים[3].

לדעתנו על הרשם להישאר בשימוש בתקן ה-PDF כדוגמת הרשות האמריקאית [4], ואם ירצה לתמוך בתקן נוסף, עליו לבחור בתקן פתוח הנתמך על ידי מגוון רב של תוכנות באופן שלא תווצר תלות בתוכנה זאת או אחרת כדי ליצור ולקרוא את המסמכים. בחירה בפורמט קבצים שאינו פתוח או בתוכנה קניינית מהווים הגבלה על הציבור.

לא למותר לציין כי ההנחיות החדשות עשויות להתפרש כחורגות מסמכותו של הרשם ומהוות פגיעה לא מידתית בזכויות יסוד. יצירת מגבלה על יכולתו של הפרט לפנות לרשויות המדינה צריכה להיעשות בחוק. הדבר נכון שבעתיים מקום בו מדובר בהגבלת הגישה של הציבור לרשויות המנהליות, שהיא כידוע זכות חוקתית הזוכה להגנה מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. חיוב הפרטים להשתמש בתוכנה קניינית אחת מהווה, לדעת העמותה, פגיעה לא מידתית בזכות הציבור לגישה לרשם הפטנטים. פגיעה זו, גם לו היתה מוכשרת באמצעות חקיקה, לא היתה עומדת בדרישות פסקת ההגבלה כדין.

העמותה סבורה כי לצד פורמטים קנייניים, הגם שהינם פופולריים, יש לאפשר שימוש בפורמטים פתוחים על מנת לא להגביל את נגישות הציבור לרשם הפטנטים ולאפשר לאוכלוסיות מוחלשות, או למי שאינו מעוניין להשתמש בתוכנות קנייניות, לגשת לרשם הפטנטים ולהגיש באמצעות פורמט פתוח את בקשותיו".

בהזמנות זאת, נשמח להציע לרשם את עזרת העמותה בבחינת OpenDocument כתקן פתוח.

בברכה,

עמותת המקור