מחקרים ועבודות אקדמיות

מתוך ויקי עמותת המקור
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

עבודות אקדמאיות

במסגרת תואר שני

  • דלית קן-דרור - האם תנועת ה"קוד הפתוח" מציעה חלופה ראויה למשטר הקנייני הקיים בתחום התוכנה

במסגרת תואר ראשון