עמותת המקור/תקנון

מתוך ויקי עמותת המקור

מובא בזאת תוכן תקנון עמותת "המקור - עמותה ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד-מקור פתוח (ע"ר)"  

תקנון

המקור - עמותה ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד-מקור פתוח (ע"ר)   

סימן א: מטרות העמותה

העמותה תפעל –

 1. לקדם ולעודד את השימוש בתוכנות חופשיות (Free Software) ובתוכנות פתוחות-קוד (Open Source Software) בישראל ולהגביר את המודעות ליתרונותיהן.
 2. לטפח ולעודד פיתוח של תוכנות חופשיות ותוכנות פתוחות-קוד בישראל, ולעודד הסבתן והתאמתן לעברית ולערבית של תוכנות קיימות.
 3. לקדם את השימוש בתוכנות חופשיות ותוכנות פתוחות-קוד ככלי לצמצום פערים בחברה הישראלית.
 4. לעודד את השימוש בתוכנות חופשיות ותוכנות פתוחות-קוד בבתי הספר, באוניברסיטאות ובמוסדות-חינוך, לרבות כעזר ללימוד להוראת מדעי המחשב וככלי תוכנה לשימוש מעשי.
 5. לקיים פעילויות על בסיס קבוע ומזדמן במקומות שונים בארץ - ובכלל זה כנסים, ימי עיון, הרצאות, הקרנות סרטים , דיונים פתוחים ואירועים אחרים.
 6. לשמש מסגרת-אב לארגונים לא-מסחריים, הפועלים לקידום ולעידוד תוכנות חופשיות ותוכנות פתוחות-קוד ולסייע בהקמת ארגונים נוספים.
 7. לעמוד בקשר עם גופים דומים ברחבי העולם ולפעול מטעמם בישראל.
 8. לפרסם ולתמוך בפרסום אתרי אינטרנט, מידע אלקטרוני וכתבי עת, שיוקדשו לתוכנות חופשיות ולתוכנות פתוחות-קוד וכן לפיתוח תוכנה ומחשוב בכלל.
 9. להביא ולייצג אצל רשויות ממשל, כלי תקשורת וגופים אחרים את עניינם של התומכים בתוכנות חופשיות ותוכנות פתוחות-קוד ולשתף פעולה עם גופים המגלים עניין בתוכנות חופשיות ותוכנות פתוחות-קוד.
 10. להזמין מפתחים ופעילים של תוכנות חופשיות ותוכנות פתוחות-קוד מחו"ל ולארחם בישראל.
 11. להיות בעלים של זכויות יוצרים בתוכנות חופשיות ובתוכנות פתוחות-קוד במטרה להתיר את העתקה, שינוי והפצה שלהן כנהוג ביחס לתוכנות חופשיות ולתוכנות פתוחות-קוד.
 12. לפעול לקידום מטרות אחרות, אשר על פי שיקול דעת וועד העמותה נלוות למטרות המפורטות לעיל או מסייעות בקידומן.

12א. בסימן זה "תכנה" כולל גם תיעוד, מדריכים, תרגום של תכנה, ורכיבים גרפיים של תכנה

סימן ב: חברות

13. קבלת חברים

א. מספר החברים בעמותה לא יפחת משבעה. בכל מספר שהוא, רוב החברים בעמותה לא יהיו קרובי משפחה ביניהם.
ב. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
ג. כחבר בעמותה יהיה רשאי להתקבל רק יחיד, אשר –
ג.1 יוכיח לשביעות רצון ועד העמותה כי תרם תרומה משמעותית לקידום מטרות העמותה. מהי תרומה משמעותית כאמור, יקבע הוועד והאמור להלן ישמש לו כקווים מנחים בהחלטתו –
ג.1.א. המבקש פיתח תוכנה חופשית או תוכנה פתוחת-קוד או תרם להן קוד מחשב;
ג.1.ב. המבקש כתב, תירגם, או לקח חלק בכתיבת או תרגום, מסמכים כלשהם הנוגעים לעולם התוכנה החופשית והתוכנה פתוחת-הקוד (כדוגמת תיעוד טכני, הוראות, רשיונות-תוכנה וכיו"ב) והוא מתיר להעתיק, לשנות ולהפיץ מסמכים אלה תחת רשיון מקובל בעולם התוכנה החופשית והתוכנה פתוחת-הקוד;
ג.1.ג. המבקש תרם תרומה מסוג אחר שוועד העמותה מצא כי היא מצדיקה את קבלתו כחבר בעמותה.
ג.2. יגיש לוועד בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת "מקור- העמותה הישראלית למקור פתוח ותוכנה חופשית". מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
ד. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד; סירב הוועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
ה. תאגיד אינו יכול להיות חבר בעמותה.

14. זכויות וחובות של חבר

א. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת.
ב. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
ג. הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
ד. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

15. פקיעת חברות

א. החברות בעמותה פוקעת -
א.1. במות החבר;
א.2. בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד 14 יום מראש;
א.3. בהוצאתו מן העמותה.
ב. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
ב.1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
ב.2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
ב.3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
ב.4. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
ג. לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר נתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

  16. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בדואר אלקטרוני לפי כתובת הדואר האלקטרוני שמסר החבר לעמותה ויכול שינתנו באמצעות דואר רגיל, פקסימיליה, תקשורת מחשבים או כל אמצעי אחר להנחת דעת ועד העמותה.

סימן ג': האסיפה הכללית

17. זמן ומקום האסיפה הכללית של העמותה תכונס אחת לשנה קלנדרית, לא יאוחר מ- 15 חודשים לאחר כינוסה של האסיפה הכללית הקודמת. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.

18. הזמנה אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

19. קיום האסיפה

אסיפה כללית יכול שתתקיים באמצעות תקשורת מחשבים, בלא התכנסות פיסית של חברי העמותה וזאת על פי כללים שיקבעו על ידי הוועד בכפוף להוראות סעיף 22(ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980 במטרה להבטיח שכינוס באופן כאמור לא יפגע בזכויות חברי העמותה או בתפקידי האסיפה. חלק חבר כלשהו על הכללים הללו, הם יאושרו באספה כללית בהתכנסות פיסית של חברי העמותה.

   20. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובועדת הביקורת.

   21. מנין

א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו - בין פיסית ובין באמצעות תקשורת מחשבים כאמור- לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
ב. לא נתכנס כאמור המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

  22. יושב ראש ומזכיר

אסיפה כללית רשאית לבחור יושב ראש ומזכיר לאסיפה מבין חברי העמותה.

   23. החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע. החלטות לשינוי התקנון טעונות רוב של 75% מקולות הזכאים להצביע באסיפה.

  24. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה, ואם לא נבחר מזכיר – ינהל יו"ר האסיפה את הפרוטוקול. התקיימה האסיפה באמצעות תקשורת מחשבים, הרי שככל שתקשורת זו מאפשרת רישום אוטומטי של כל חילופי הדברים במהלך האסיפה, יבוא הרישום במקום פרוטוקול ידני. הפרוטוקול יפורסם באתר האינטרנט של העמותה.

סימן ד': הוועד

25. מספר החברים

מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משלושה.

26. תקופת הכהונה

א. הוועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.
ב. חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

27. השלמת הוועד

א. נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.
ב. חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

28. ישיבות הוועד

הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן ישיבות הוועד יכול והתקיימו באמצעות תקשורת מחשבים ובלא נוכחות פיסית של חברי הוועד.

29. החלטות

החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטות הוועד יכול ויתקבלו באמצעות תקשורת מחשבים.

30. פרוטוקול

הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו והוא יפורסם באתר האינטרנט של העמותה.

31. זכות הייצוג

הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

32. התחייבויות כספיות

הוועד לא יהיה רשאי ליטול על עצמו התחייבות כלשהי המטילה חבות כספית על העמותה אלא אם התקיימו אחד משני התנאים כמפורט להלן:
א. יש בחשבון העמותה סכום כסף לכיסוי החבות האמורה;
ב. ישנה התחייבות כתובה וחתומה ממקור אחר לכיסוי החבות האמורה.

33. פרסום דוחות כספיים באינטרנט

הדוחות הכספיים של העמותה יפורסמו באתר האינטרנט של העמותה.

סימן ה': ועדת הביקורת

34. תחולת הוראות

הוראות תקנות 25 - 30 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

סימן ו': סניפים

35. הקמת סניפים וארגונם

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.

סימן ז': נכסי העמותה

36. איסור חלוקת רווחים

נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה, ואסור לחלק בין חבריה רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא.

37. העברת נכסים עודפים לאחר פירוק

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לאירגון אחר כלשהו בישראל – שהוא מוסד ציבור כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה - ולא יחולק בין חבריה. ככל הניתן, מוסד ציבורי כאמור יהיה ארגון הפועל לקידום מטרות העמותה, כולן או מקצתן.

פורמטים נוספים